نقاشی را دوست دارم. گاهی نقشی می زنم و بیشتر وقت ها درباره ی نقاشی، کتاب می خوانم. اینجا هم دفتری ست که خلاصه ی یادداشت هایم را در آن نگه می دارم.