شعر:شماره 102

شعر شماره 102
شعر شماره 102

در دستان سرد مرگ

ماهی کوچکی هستیم

که زنده بودن را

زندگی میکند


............................................................................................................................................................................................................................................................................

ابوالقاسم کریمی