چگونه بهترین فیچرها را برای توسعه محصول خود انتخاب کنیم

چگونه بهترین فیچرها را برای توسعه محصول خود انتخاب کنیم
چگونگی اولویت بندی فیچرها همیشه یک موضوع داغ برای تیم های محصول بوده ا...