می دونی "عزت نفس" با "اعتماد به نفس" چه فرقی داره ؟!

می دونی "عزت نفس" با "اعتماد به نفس" چه فرقی داره ؟!
بیایید یک بار برای همیشه تکلیف خودمون رو با این دو کلمه روشن کنیم!