چطور سرویس آنالیتیکس به بازی سازان کمک می‌کند؟

چطور سرویس آنالیتیکس به بازی سازان کمک می‌کند؟
قسمت اول - آنالیتیکس در صنعت بازی مهدی یزدی راد، ندا مثنوی / بازی بان...