📘 خلاصه کتاب «بهترین قصه‌گو برنده است»

📘 خلاصه کتاب «بهترین قصه‌گو برنده است»
کتاب بهترین قصه‌گو برنده است، با بیان جنبۀ روان‌شناسانۀ قصه‌گویی و شنی...