چگونه به درخواست همکاری «نه» بگوییم؟

چگونه به درخواست همکاری «نه» بگوییم؟
یکی از کارهای سخت انسان در زندگی، گفتنِ «نه» است! گاهی وقت‌ها خیلی از...