مزایای پرداخت آنلاین قبوض چیست؟

مزایای پرداخت آنلاین قبوض چیست؟
یادم نیست چندم ابتدایی بودم که اینترنت ADSL به ایران آمد. آن زمان مادر...