افزایش کاربران به چه قیمتی؟! بررسی یک نمونه واقعی

افزایش کاربران به چه قیمتی؟! بررسی یک نمونه واقعی
یکی از اولین نکاتی که در همان ابتدایِ دوره‎های ارزشگذاری، یا جلسات مذ...