نوشتن تجربه کاربری و تفاوت آن با استراتژی محتوا؛ با بررسی نمونه‌هایی از تپسی و دیجی‌کالامگ

نوشتن تجربه کاربری و تفاوت آن با استراتژی محتوا؛ با بررسی نمونه‌هایی از تپسی و دیجی‌کالامگ
نوشتن تجربه کاربری و استراتژی محتوا گاه با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شوند...