بستنی میخواهم.

بستنی میخواهم.
بدبختی دارد. زندگی را میگویم.