اول هرکار میگیم نام خدا را

اول هرکار میگیم نام خدا را
اول هرکار میگیم نام خدا را

این آواز شاد برای بچه ها است که با همراهی همکلاسی خود آن را می خوانند:

اول هر کار می گیم نام خدا را // خدایی که می شنود حرفای ما را

شکر خدا که توی هر کلاسی

به ما داده رفیق و همکلاسی

خدا که بخشنده و رحمان و رحیمه // پناه ما ز شر شیطان رجیمه

شکر خدا که توی هر کلاسی

به ما داده رفیق و همکلاسی

ما بچه ها رو کرده شیرین زبون // مودب و منظم و مهربون