تصاویر جهت مفاهیم (گروه چهارم)

تصاویر جهت درک مفاهیم و داستان نویسی کوتاه در انتهای کلاس اول دبستان است.

کارهایی که باید بچه ها انجام دهند:

نباید حرف بزنند و باید منظور خود را فقط بنویسند و معلم آن را برای جمع خواهد خواند

1- چه مواردی را در عکس می بینند؟ فهرست تک کلمه ای

مثلا: آب - دست - موبایل - ساحل و ...

2- داستان تصویر را توضیح دهند.

مثلا: یک نفر در آب افتاده و مردم دارند از او عکس میگیرند

3- مقصود از این تصویر چیست؟

مثلا: حماقت انسانها در استفاده از دوربین گوشی - یا - بی تفاوتی انسانها به مرگ انسان های دیگر- و ...


تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5تصویر 6تصویر 7

تصویر 8
تصویر 9
تصویر 10

تصویر 11
تصویر12
تصویر 13

تصویر 14
تصویر 15
تصویر 16

تصویر 17

تصویر 18
تصویر 19تصویر 20تصویر 21
تصویر 22
تصویر 23
تصویر 24تصویر 25
تصویر 26
تصویر 27
تصویر 28تصویر 29


تصویر 30