نظر یک کودک پیش دبستانی(درک مفاهیم3)

تعدادی تصویر را به بچه ها نشان دادیم و بدون کمک والدین خواستیم توضیح بدهند که چه میبینند و داستانش را بگویند- بسیاری از موارد بسته به سن و تجربه قبلی کودک ، پاسخ ها تفاوت دارند.

نظر امیر محمد پیش دبستانی(فایل صوتی)

البته قسمت هایی را با تخیل خودش اضافه کرده و یک داستان ساخته است.