نظر یک کودک پیش دبستانی(درک مفاهیم4-4)


تعدادی تصویر را به بچه ها نشان دادیم و بدون کمک والدین خواستیم توضیح بدهند که چه میبینند و داستانش را بگویند- بسیاری از موارد بسته به سن و تجربه قبلی کودک ، پاسخ ها تفاوت دارند.

نظر امیر محمد4-4(فایل صوتی)

پاسخ جالب کودک متناسب با تجربه او که مادرش در منزل به علت شلوغی نمیتواند استراحت کند!