نظر یک کودک پیش دبستانی(درک مفاهیم2)

تعدادی تصویر را به بچه ها نشان دادیم و بدون کمک والدین خواستیم توضیح بدهند که چه میبینند و داستانش را بگویند- بسیاری از موارد بسته به سن و تجربه قبلی کودک ، پاسخ ها تفاوت دارند.

نظر امیر محمد2(فایل صوتی)