پس سِگای من کو ؟؟؟

پس سِگای من کو ؟؟؟
خونه تکوندن های دمه عید و صد البته هزاران بدبختی ……….امروز صبح قرار ب...