اتفاق خووب

اتفاق خوب میوفتد، البته اگر تو بخواهی...

رفیق من، اتفاق خوب از آسمان در دامن تو نمیوفتد، از زیر زمین هم مثل چشمه نمیجوشد....

اتفاق خوب را باید بیاندازی، اتفاق خوب را باید خودت ایجاد کنی، اتفاق خوب، وقتی سراغت میآید که حالت خوب است، حالت رو خوب کن، در زمان حال باش، برای فردا برنامه ریزی کن، و قدم بردار، اینگونه است که اتفاق خوب سراغت میآید....