همه چیز درباره آرایه ها در زبان جاوا اسکریپت - قسمت 4

https://virgool.io/@web-family.ir/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D8%AA-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-1-psrnqshepwtm
https://virgool.io/@web-family.ir/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D8%AA-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-2-io1zmhedjvux
https://virgool.io/@web-family.ir/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D8%AA-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-3-iil5bvjb51b1Arrays in JavaScript - part 4
Arrays in JavaScript - part 4
  • ازافه کردن آیتم به ابتدای و انتهای آرایه در نسخه ES6 جاوا اسکریپت :

شما می توانید از اپراتور spread ( ... ) برای ازافه کردن آیتم های یک آرایه به آرایه دیگر استفاده کنید :

let asianLangs = ['Persian','Japanese','Chinese'];
let europeLangs = ['English','French'];

let allLangs = [...asianLangs ,'Russian' ,...europeLangs]
//['Persian','Japanese','Chinese','Russian' ,'English','French']

نکته 1 : دقت کنید اگه از این اپراتور در قبل از نام متغییر آرایه استفاده نکنیم به جای آیتم های آرایه خود آرایه در متغیر allLangs قرار می گیره.

نکته 2 : همون طور که در مثال بالا میبینید می تونید از روش برای ازافه کردن به انتها،ابتدا،وسط و هر قسمت دیگه استفاده کنید.

نکته 3 : در روش بالا که فقط در نسخه ES6 قابل انجام آرایه تغییر ( mutate ) نمی کند.منبع انگلسی : لینک

ترجمه : وب فمیلی با اندکی تغییر