ساخت سرور با استفاده از GraphQL (قسمت اول)

اگر در مورد GraphQL و تفاوت اون با REST نیاز به آشنایی بیشتری دارین به این مقاله مراجعه کنید.

برای ساخت یک سرور ساده بر روی بستر HTTP می توانید از کتابخانه Express-GraphQL استفاده کنید.

ایجاد یک سرور ساده

بدین منظور ابتدا باید این کتابخانه را نصب کنید:

npm install --save express express-graphql

تنظیمات اولیه

کد زیر یک سرور ساده با تنظیمات اولیه به وجود می آورد:

import express from 'express'
import graphqlHTTP from 'express-graphql'
 import ExecutableSchema from './ExecutableSchema'

const app = express();

app.use('/graphql', graphqlHTTP({
  schema: ExecutableSchema,
  graphiql: true
}));

 app.listen(4000, () => console.log('Now browse to localhost:4000/graphql'));

ساخت نمایه (Schema)

import { makeExecutableSchema } from 'graphql-tools'
const schema = `
  type Query {
    hello : String
  }
`
const resolver = {
  Query: {
    hello: () => 'Hello World!',
  },
}

export default makeExecutableSchema({
 typeDefs: schema,
 resolvers: resolver,
})

نتیجه

اگر به آدرس http://localhost:4000/graphql مراجعه کنید صفحه زیر را مشاهده می کنید:

صفحه فرود (Landing Page)
صفحه فرود (Landing Page)

بعد از وارد کردن پرسمان (query) زیر، جواب زیر را خواهید گرفت:

نتیجه موفق
نتیجه موفق