نُد به طعم کاربرد! Hello World!

نُد به طعم کاربرد! Hello World!
اول به نام خدا و سلامدر این مجموعه آموزش ها قصد دارم node.js رو قدم ب...