فهمیدن را به بها دهند نه بهانه!

فهمیدن را به بها دهند نه بهانه!
ایمانوئل کانتدلیر باش در به کار گرفتن فهم خویش! کانت در آغاز رساله‌ی م...