دوره بازترجمه اصول فلسفه حق: بندهای 41 و 42

دوره بازترجمه اصول فلسفه حق: بندهای 41 و 42
صدا: سپیده کاظمی (ایلشاد)فصل اولمالکیتبند 41شخص اگر بخواهد در مقامِ مث...