چرا نیمه ی ما گم شد و...!(کتاب)

چرا نیمه ی ما گم شد و...!(کتاب)
با خواندن این نوشته،حال شما عوض خواهد شد!