دیزاین‌پترن Builder در اندروید چیست؟

دیزاین‌پترن Builder در اندروید چیست؟
دیزاین‌پترن (Design Pattern) ها یا در فارسی الگو های طراحی، الگو های ت...