حل مشکل اتصال به شبکه (مقصد فاقد TLS) و انتقال ترافیک cleartext در اندروید با API level 28

حل مشکل اتصال به شبکه (مقصد فاقد TLS) و انتقال ترافیک cleartext در اندروید با API level 28
چند روز پیش هنگام تست اپلیکیشن تحت وب خود در virtual device با API lev...