13 درس از سیزده سال جستجو و یادگیری - درس اول

13 درس از سیزده سال جستجو و یادگیری - درس اول
خودت را از نعمت تغییر محروم نکن، هر چند سخت و عذاب آور باشد.ما در فرهن...