اختلال تبدیلی

اختلال تبدیلی
حرف هایی که شخص خودش نمی تواند بگوید، جسم آنها را نشان می دهد. با زبان...