آیا آینده شغلی ما با پیشرفت تکنولوژی در خطر است؟

آیا آینده شغلی ما با پیشرفت تکنولوژی در خطر است؟
ربات ها یا انسان ها؟ مسئله این است...