من culture هستم مرا در تیم فریاد کن!

همه چیز از آنجا شروع‌ می‌شود که متوجه می‌شوند شکست یا پیروزی کسب و کار...