میان‌برهایی که هر برنامه‌نویسی باید بدونه!

جستجوی یکباره متن در همه فایل‌ها

▫️Ctrl + Shift + F

?️Reload

Ctrl + Alt + R

?️حذف کلمه قبلی

Ctrl + Backspace

?️انتخاب کلمات (به صورت کلمه به کلمه)

Ctrl + Shift + Right Arrow

Ctrl + Shift + Left Arrow

?️کپی گرفتن از یک خط

Ctrl + Shift + D

?️جابجایی به ابتدا/انتهای فایل

برای رفتن به ابتدای خط: Ctrl + Home

برای رفتن به انتهای خط: Ctrl + End

?️با توجه به موقعیت cursor حروف انتخاب شده رو به چپ یا راست پیمایش می‌کنه و اجازه می‌ده حروف بیشتری رو انتخاب کنیم.

CTRL + LEFT/RIGHT ARROW KEY

?️حذف یک خط

Ctrl + X

?️پیدا کردن خطای بعدی

F2

?️به آخر خط پیش رو می‌ره

END KEY

?️به ابتدای خط می‌ره

HOME KEY

?️کل خط رو انتخاب می‌کنه (اگر cursor آخر خط باشد)

SHIFT + HOME

?️کل خط رو انتخاب می‌کنه (اگر cursor اول خط باشد)

SHIFT + END

?️کل کاراکتر‌های سند رو انتخاب می‌کنه

CTRL + A

راستی! ما در وبلاگ پادیوم، ده‌ها مقاله مثل این داریم!