برنامه‌نویس پولدار، برنامه‌نویس بی‌پول

برنامه‌نویس پولدار، برنامه‌نویس بی‌پول
پول، واژه وسوسه‌کننده در طول تمام ادوار! قدرت و کشش این کلمه به قدری ا...