چطور تمیز کد بزنیم

چطور تمیز کد بزنیم
نوشتن کد‌های پروژه یک موضوعه اما نوشتن کدهایی تمیز و خوانا یک چیز دیگه...