این افراد انتشارات پالیندروم را دنبال می‌کنند:

برنامه نویس اندروید
همه هیچم
همینجا بگم که روزبه شریف نسب درسته و نه شریف نصب یا شریفی نسب یا هرچیز غلط دیگه..