این افراد انتشارات پالیندروم را دنبال می‌کنند:

همینجا بگم که روزبه شریف نسب نسب درسته و نه شریف نصب یا شریفی نسب یا هرچیز غلط دیگه..