این افراد انتشارات پایادل را دنبال می‌کنند:

همتا هم نداری که وقت نبودنت به دلم وعده بدهم شاید مثلش را پیدا کنم...
حساب رسمی گروه مردمی پایادل