6.آموزش GO با مثال(دستور if/else)

چند بخشی کردن با if و else در زبان GO خیلی آسان و سر راسته.

package main
import "fmt"
func main() {

اینجا یه مثال پایه ای ازش داریم

  if 7%2 == 0 {
    fmt.Println("7 is even")
  } else {
    fmt.Println("7 is odd")
  }

شما میتونید یه شرط if بدون else داشته باشید.

  if 8%4 == 0 {
    fmt.Println("8 is divisible by 4")
  }

یه عبارت میتونه پیش شرط باشه ،هر متغییری که در این عبارت تعریف بشه در تمام شاخه ها قابل استفادس.

  if num := 9; num < 0 {
    fmt.Println(num, "is negative")
  } else if num < 10 {
    fmt.Println(num, "has 1 digit")
  } else {
    fmt.Println(num, "has multiple digits")
  }
}

توجه کنید که شما احتیاجی به ایجاد پرانتز در اطراف شرط ندارید.اما آکولاد ها برای تعریف شرط نیاز هستند که باشند.

اجرای این برنامه

$ go run if-else.go 
7 is odd
8 is divisible by 4
9 has 1 digit

در زبان GO ما شرط سه گانه نداریم,بنا براین شما نیاز دارید تا از فرم کامل شرط if حتی برای شروط ساده استفاده کنیم.

<<حلقه for------------------------------------------- شرط switch>>