این ورق کاغذ که پول نام دارد، چه طوری ارزش پیدا کرد؟ پادکست دایجست و تاریخچه پول

این ورق کاغذ که  پول نام دارد، چه طوری ارزش پیدا کرد؟ پادکست دایجست و تاریخچه پول
پادکست دایجست در دو قسمت، تاریخچه ی پول را تعریف کرده است. فکر می کنم...