زنگ منطق🔔


  • منطق علمی است که از بوجود آمدن خطا های عمدی و سهوی ذهن(یا همون مغالطه) جلوگیری می کند.


  • در واقع کاربرد اصلی علم منطق جلوگیری از بوجود آمدن مغالطه در تعاریف یا استدلال ها می باشد.


  • ما انسان ها در طول زندگی خود دائما در حال تعریف مفاهیم مختلف هستیم تا منظورمان را به شکلی شفاف بیان کنیم و همچنین در حال استدلال های گوناگون برای دفاع از خود هستیم .در این پست به معرفی تعاریف صحیح و مغالطه هایی که ممکن است در تعریف یک پدیده رخ بدهد خواهم پرداخت!


  • تعریف باید:👇


۱. واضح باشد:یعنی برای تعریف یک مفهوم از مفهومی روشن تر استفاده شود.

یم:قماقم

تعریف فوق به دلیل واضح نبودن دارای مغالطه است


۲. دوری نباشد:تعریف دوری تعریفی است که در آن از کلمات یا حروف اصلی تشکیل دهنده ی مفهومی که می خواهیم تعریف کنیم برای تعریف استفاده می شود.

مثال هایی از کتاب جامعه شناسی پایه دهم:
خودبیگانگی:گاهی انسان از خود بیگانه میشود که به این پدیده از خود بیگانگی می گویند.
کنش آگاهانه:کنش باید با آگاهی انسان انجام شود

یا برای تعریف کلمه ی *"استغفار"* طلب غفران کردن را بیان کنیم.(ریشه ی هر دو کلمه:غَفَرَ)

رعایت نکردن این قانون موجب وقوع مغالطه ی تعریف دوری میشود.


۳. جامع باشد:جامع بودن یک تعریف به معنای آن است که تمام مصادیق موجود در مفهومی که می خواهیم تعریف کنیم شامل تعریف نیز بشود(استثنا ها را در نظر نمی گیریم)

انسان:حیوان متفکر ، نقاش:انسان هنرمند
همه ی انسان ها حیوان متفکر هستند و همه ی نقاش ها انسانی هنرمند. پس تعاریف فوق جامع هستند و برای تشخیص جامع بودن یک تعریف کافی است سوال آیا همهx ها y هستند را برای مفهوم نسبت به تعریف آن بپرسیم.

آلو:میوه ترش این تعریف جامع نیست زیرا همه آلو ها میوه ترش نیستند !


۴. مانع باشد:مانع بودن یک تعریف به معنای آن است که تمام مطادیق تعریف شامل مفهومی که تعریف می شود نیز بشود(اگر دقت کنید تفاوتشو با بالایی متوجه میشید)

انسان حیوان متفکر ، میوه:ثمره ی هر درخت بجز برگ و شاخه
همه ی حیوانات متفکر انسان هستند و همه ی ثمرات درخت ها بجز برگ و شاخه نیز میوه هستند. پس تعاریف بالا مانع هستند. برای تشخیص مانع بودن یک تعریف کافی است سوال آیا فقط x ها y هستند را از مفهوم نسبت به تعریف بپرسیم.

نقاش:انسان هنرمند این تعریف مانع نیست زیرا همه ی انسان های هنرمند الزاما نقاش نیستند.

تعریفی صحیح است که هر ۴ ویژگی فوق را همزمان داشته باشد.


ارسطو:بنیان گذار منطق
ارسطو:بنیان گذار منطق