یک آزمون خودارزیابی برای مدیران عامل

یک آزمون خودارزیابی برای مدیران عامل
بهانه نوشتن این یادداشت زمانی شروع شد که خواستم درخواست کسوت جدید بدهم...