یک فنجان از تو!^^

یک فنجان از تو!^^
روی میز،خاک،مجنون وار،تو را بهانه می کند.. دخترِ لاغر اندام با پیراهنِ...