وضعیت اجتماعی مطربان و نوازندگان در تهران دوره‌ی قاجار (برگی از تاریخ)

گروهی از مطربان دوره قاجار
گروهی از مطربان دوره قاجار

دکتر علی نیکویی

... تارسازی که نهایت زحمت را به خرج میداد تا وسیله روح‌افزایی و نشاط افراد را فراهم آورد و تارزنی که با ضربات مضراب خود اطرافیان را مشعوف و سرخوش میکرد، چه عنوان داشته و چه مینامیدند؟ مطرب! یعنی کسی در حد بوزینه و میمون که با مسخرگی مردم را سرگرم میکند!
.
تارزن‌ها و تارسازها از زحمتکش‌ترین هنرمندانند که باید سال‌ها شب و روز عمر خود را صرف رنج و تمرین کنند و در آخر در نزد جامعه چه نام و مقامی داشته باشند؟! هیچ! و بلکه پست‌تر و پایین‌تر از هیچ!
.
دو حرفه کافرگونه‌ی حرام که در دوره قاجار آنرا اطاعت از شیطان میدانستند و دست‌اندرکاران آن میبایست طرد و تکفیر شوند!
.
هنرمندانی که با همه جان‌بخشی و هنر نه کسی دم‌خورشان شده نه کسی خود را تا آن حد میتوانست پایین آورد که بگوید دوست و مونسِ تارزن و تارساز است! با اعتقاد به اینکه صدای سازشان در هنگام تمرین، خانه را کفرستان و ملائکه را تا هفتاد خانه آنسوتر گریزان و شیاطین را در خانه جمع مینمود، نه کسی به آنها منزل میداد و نه کسی به آنها زن و همسر!
.
دختر به تارزن و ساززن و مطرب دادن اهانتی بس بزرگ بود و کسی نمیتوانست خود را چنان حقیر نماید که با مطرب وصلت کند!
.
تنها زمانی که میخواستند از مطرب کار کشیده و حظ نفس ببرند، هندوانه زیر بغلش میگذاشتند و از او تعریف میکردند.
.
هرگز تاری جز در کیسه و گونی و صندوقی که کاه و پوشال روی آن ریخته باشند نمیتوانست حمل شود که آلت فسق است و خاصه آنکه فاسق نیز همراهش بوده، باید تار شکسته و صاحبش کتک خورده لباسش پاره شود!
.
به همین دلیل هیچ تارزنی خاصه زمانی که تارش همراهش بود نمیتوانست به تنهایی از جایی به جایی گذر کند که دچار مزاحمت میگردید! همان مزاحمینی که با کمترین صدای تار و تنبوری که از خانه و مجلسی برمیخاست از در و بام آن بالا رفته و قبل از مهمانان حاضر میشدند به جهت تماشا و به وجد آمدن!
.
منبع
تاریخ اجتماعی تهران، جلد دوم، جعفر شهری