ما فراموش‌کارها چرا کتاب می‌خوانیم؟

از کتابی که هفتۀ قبل خواندید، چیزی یادتان هست؟
از واحدهای درسی دانشگاه چطور؟
از انبوه کانال‌های تلگرامی؟
از مشتق و انتگرال؟
از ...؟


پس چرا کتاب می‌خوانیم؟

طبق نمودار فراموشیِ ابینگ هاوس 1 ساعت بعد از مطالعه، 80 درصد چیزی که خوانده‌ایم را به یاد می‌آوریم، بعد از یک روز 30 درصد، بعد از یک ماه 20 درصد و بعد از پنج سال فقط 10 درصد! با مرورِ منظم می‌توان جلوی فراموشی را گرفت که البته با فعالیت‌های زمان‌بری مثل نت‌برداری و تمرین همراه است.

منحنی فراموشی ابینگ هاوس
منحنی فراموشی ابینگ هاوس

ولی از آنجا که این روش به جز در شرایط فورس ماژر مثل کنکور قابل اجرا نیست دوباره به سوال اولم برمی‌گردم که چرا کتاب می‌خوانیم؟

چند دلیل:

  • کتاب می‌خوانیم تا وقتمان را پر کنیم مثل آهنگ و فیلم؛
  • با افکار و دیدگاه‌های جدید آشنا شویم؛
  • سرنخ پیدا کنیم؛ چه بسا که جمله‌ای انسانی را نجات دهد.

توجیه شما برای کتاب خواندن چیست؟