چرا کتاب می‌خوانیم؟

چرا کتاب می‌خوانیم؟
بعد از پنج سال فقط 10 درصد چیزی که خواندیم یادمان هست.