ما فراموش‌کارها چرا کتاب می‌خوانیم؟

ما فراموش‌کارها چرا کتاب می‌خوانیم؟
بعد از پنج سال فقط 10 درصد چیزی که خواندیم یادمان هست.