دسترسی به گیت(gitlab) از طریق Proxy

دسترسی به گیت(gitlab) از طریق Proxy
gitlab.comخبر بدی که چند هفته پیش بهش برخوردیم مهاجرت Gitlab.com از س...