31 کلمه رزرو شده در سالیدیتی

31 کلمه رزرو شده در سالیدیتی
31 کلمه رزرو شده در سالیدیتی


در زبان برنامه نویسی سالیدیتی هم مشابه سایر زبان های برنامه نویسی تعدادی کلمه رزرو شده وجود دارد که استفاده از آنها به عنوان نام متغیرها و توابع مجاز نیست و در صورت استفاده با خطای کامپایلر مواجه می شوید. در اینجا این کلمات رزرو شده در سالیدیتی رو بررسی میکنیم.

کلمات رزرو شده چیست؟

در هر زبان برنامه‌نویسی تعدادی کلمه‌ی از پیش تعریف شده وجود دارد که برای کامپایلر دارای معانی خاصی هستند. این کلمات کلیدی برای نوشتن منطق برنامه نویسی رزرو شده اند و در نتیجه به این کلمات در هر زبان برنامه نویسی کلمات رزرو شده یا کلمات کلیدی (Keywords) گفته می‌شود. و از آنها نمی توان به عنوان نام (Identifiers) یک متغیر، اسمارت کانترکت، اینترفیس و .... استفاده کرد.

31 کلمه رزرو شده

1. after

2. alias

3. apply

4. auto

5. byte

6. case

7. copyof

8. default

9. defined

10. final

11. implements

12. in

13. inline

14. let

15. macro

16. match

17. mutable

18. null

19. of

20. partial

21. promise

22. reference

23. relocatable

24. sealed

25. sizeof

26. static

27. supports

28. switch

29. typedef

30. typeof

31. var

در صورت استفاده چه اتفاقی می افتد؟

اگر هر یک از این کلمات رزرو شده را به عنوان نام انتخاب کنید با خطای کامپایلر سالیدیتی مواجه می شوید مانند نمونه زیر:

خطای کامپایلر سالیدیتی ورژن 8
خطای کامپایلر سالیدیتی ورژن 8