طراحی پایگاه داده به روش CodeFirst

طراحی پایگاه داده به روش CodeFirst
در این مقاله، با استفاده از migration و به صورت Corefirst، اقدام به ای...