در ستایش کم‌خوانی و کندخوانی، کتابخوانی مسابقه نیست

در ستایش کم‌خوانی و کندخوانی، کتابخوانی مسابقه نیست
طمع «هر چه بیشتر بهتر» به کتابخوانی هم سرایت کرده است. کدامیک از ما می...