آقای فیثاغورث همه چیز عدد نیست!

آقای فیثاغورث همه چیز عدد نیست!
ریاضی از انسانیّت مهم‎تر است.