هرم دانش

Knowledge Management Pyramid
Knowledge Management Pyramid


در بخش بندي هاي مختلفي كه از دانش ارائه شده است. هرم دانش نگاهي ساخت يافته اي به اين موضوع دارد.

داده

داده “Data“، پايه ي هرم دانش است. داده ها گروهي از یک یا چند کاراکتر (اعداد، حروف و نشانه ها) هستند كه به تنهايي به غير از نام، علامت  يا مقداري كه نمايش دهنده ي آن هستند،‌ هیچ معنای خاصی برای ما ندارد. به عنوان نمونه، “1” نمايشگر عدد يك است. ” قرمز” نمايشگر اسم يك رنگ است. از ديدگاه پيتر دراكر، داده ها، رشته واقعيت هاي عيني و مجرد در مورد رويدادها هستند.

اطلاعات

بالاي طبقه ي داده، در هرم دانش، اطلاعات “Information“ قرار دارد. زماني كه داده ها در يك زمينه ي مشخص قرار مي گرفته و آناليز مي شوند، اطلاعات بوجود مي آيد. داده ها ، در شكل اطلاعات معناي ديگري به غير از معنايي كه در تعريف بخش داده داشتند را منتقل مي كنند. “قرمز” كه داده بود ، زماني كه يكي از رنگهاي چراغ راهنمايي سر تقاطع باشد مفهوم دستور توقف كامل را منتقل مي كند. پيتر دراكر، اطلاعات را “داده هاي مربوط و هدف دار” مي داند.

دانش

از پردازش اطلاعات و كشف رابطه ها بين اطلاعات موجود، دانش “Knowledge” پديدار مي شود. تا كنون،‌ دانش به صورت عمده مختص انسان و در حد بسيار محدودي در برخي جانوران مشاهده شده است. اما در حال حاضر به مرور شاهد تغيير اين روند هستيم. دانش توانايي تشخيص مسئله و كشف ايده هاي نو از اطلاعات است كه بواسطه توانايي تفكر حاصل مي گردد. كشف يا ايجاد دانش، حاصل هوشمندي است. دراكر، دانش را عامل تغيير كسي يا چيزي براي اقدام موثرتر و متفاوت در مورد يك موضوع  مي داند.

خرد

بالاترين بخش هرم دانش، خِرَد  “Wisdom” است. خرد، توانايي قضاوت و تصميم گيري درست بر پايه آموخته هاي حاصل شده از تجربيات يا دانش خود و  يا منتقل شده از ديگران و  بكار گيري آنها براي حل درست مسئله است. خرد در مرتبه اي بالاتر از دانش و هوشمندي قرار مي گيرد . البته در تعاريف موجود گاها‌، دانش و خرد بصورت تركيب با يكديگر نيز ذكر شده اند. در تعريفي محتاطانه مي توان گفت كه دست كم، خرد سطح بالاي دانش و هوشمندي است.

براي مطالعه مطالب بيشتر به ويژه در حوزه مديريت دانش، لطفا به سايت ويدا منيجرز VidaManagers مراجعه كنيد.