کتاب‌ها را بسوزان!

○ خود را از دانش سبک‌بار كن ○

خرد به این معنی نیست كه همه‌چیز را بدانی.
خرد فقط یعنی هوشمندی خالص، دلی پر نور، بدون هیچ گوشه‌ای تاریك در وجودت.
خرد تحولی است در تمام وجودت، ولی دانش چنین نیست.
تو در جست‌وجوی دانش هستی؛ و می‌توانی تمام کتابخانه‌های دنیا را در حافظه جای‌ دهی اما باز پرسش‌های بیشتر و بیشتر خواهند آمد.
نتیجه‌ی نهایی، انسانی دیوانه خواهد بود!

دانش ربطی به خرد ندارد. دانش جایگزینی كاذب برای خرد است.
خرد در معرفت تو رشد می‌کند، دانش در تو كاشته می‌شود، بر تو تحمیل می‌شود.
دانش را از کتاب‌ها، متون مقدس، آموزگارها، مردمان باتجربه، با تجربیات زندگی خودت به دست می‌آوری. ولی خرد پدیده‌ای كاملاً متفاوت است.
خرد از نظاره‌گری (watchfulness) به دست می‌آید، نه با مطالعه، بلكه با هشیار بودن، نه با تمركز، بلكه با مراقبه.
انسان باید برای آن شكوه بی‌نهایت، كه زندگی خوانده می‌شود، باز باشد.
انسان باید بدون داروی كردن، باز باشد.

انسانِ دانش آلوده (knowledgeable) می‌داند كه بهشت كجاست؛ می‌داند كه دوزخ كجاست.
او همه‌چیز را می‌داند، همه‌چیز را در جیب دارد!
او متون مقدس را حمل می‌کند، واژه را باور دارد و روح را از كف می‌دهد!

کمثـل الحمار، یحمل اسفاراً!
کمثـل الحمار، یحمل اسفاراً!


و واژه وقتی مفید است كه روحِ پنهان در پشت آن را درك كنی، چیزی كه زیاد آشكار نیست.
در دستانِ انسانی كه مراقبه می‌کند، واژگان می‌تواند ارزشی بی‌نهایت داشته باشد، زیرا می‌تواند اشاره‌گر باشد.
ولی در دستان كسانی كه مراقبه نمی‌کنند، واژگان بسیار خطرناك‌اند زیرا روح كلام كاملاً از دست رفته است و انسان شروع می‌کند به باور داشتن كلامی توخالی و تهی.

این چیزی است كه برای مسیحیان، برای هندوها، برای مسلمانان و بودائیان رخ داده است: ◄ همگی واژه را باور دارند!

كسی قرآن را باور دارد و دیگری به گیتا معتقد است و آن‌ها همگی روح را از كف داده‌اند زیرا برای شناخت روح انجیل، باید به یك فضای درونی برسی كه در آنجا با موسی، با عیسی آشنا شوی...
ولی پیروی كردن از كلام می‌تواند بسیار بااهمیت جلوه كند، برای مردمی كه درست مانند خودت هستند و به هیچ وجه فرقی با تو ندارند!
آنان معتقد به واژه هستند، تو نیز كلام را باور داری، هردو در یك جهل زندگی می‌کنید.

این خرد نیست. خرد پدیده‌ای درونی است.
خرد یعنی اكتشاف روح تمامی بوداها... و نیازی نیست كه وارد تاریخ بوداها شوی.
فقط باید به درون خودت بروی، زیرا تو حاوی تمام تاریخ بی‌نهایت كائنات هستی و آینده را نیز شامل می‌شوی...

اوشو
برگردان: محسن خاتمی
ویرایش: فرهاد